Posts Tagged ‘audyt energetyczny’

Biuro Usług Technicznych – operat szacunkowy Poznań

Biuro Usług Technicznych - operat szacunkowy Poznań

Wszystkie osoby , które się interesują doradztwem w zakresie analizowania rynku nieruchomości muszą jak najszybciej przekonać się, co jest w stanie zaproponować spółka Biuro Usług Technicznych. Nie bez przyczyny firma ta uchodzi za niekwestionowanego eksperta w dziedzinie usług technicznych. By odnaleźć ofertę Biuro Usług Technicznych, trzeba tylko i wyłącznie wyszukać w Internecie słowa „wycena budynków Poznań” czy poszukać ofert, w stylu „rzeczoznawca majątkowy Poznań”. Należy nadmienić, że spółka Biuro Usług Technicznych sporządza audyty energetyczne oraz certyfikaty energetyczne. Co więcej, spółka może pomóc nam również podczas starań o uzyskanie premii termomodernizacyjnej. Firma podchodzi indywidualnie do zleceniodawcy, zawsze brane są pod uwagę wszystkie wytyczne klienta.

Bezpieczniki – pomiary elektryczne

Bezpieczniki – pomiary elektryczne

Podczas wykonywania pomiarów elektrycznych należy też dokonać pomiarów elektrycznych na bezpiecznikach.

Terminem bezpiecznik określamy zespół części tworzący cały przyrząd. Zasadniczą częścią bezpiecznika, oprócz wkładki topi­kowej, jest podstawa bezpiecznikowa wyposażona w zaciski do przyłączania przewodów oraz w styki do wprowadzania wkładki topikowej w zabezpieczony obwód.

W praktyce spotykamy się z bezpiecznikami różnej budowie. W energoelektryce przyjęto następujący podział bezpieczników (w zakresie 1 kV): a) aparatowe, b) instalacyjne gwintowe, c) sta­cyjne oraz d) specjalne.

Bezpieczniki aparatowe stosowane są do zabezpieczenia poje­dynczych aparatów elektrycznych (pomiarowych, sygnalizacyj­nych itd.) oraz do zabezpieczenia obwodów pomocniczych. Prąd znamionowy wkładek topikowych tych bezpieczników nie prze­kracza 2 A.

Bezpieczniki instalacyjne są przeznaczone dostosowania przede wszystkim w niewielkich instalacjach odbiorczych. Bezpieczniki tego typu na niewielkie prądy znamionowe (2 A, 4 A) są stoso­wane również jako aparatowe.

Bezpieczniki stacyjne są przeznaczone do instalowania w urzą­dzeniach, w których występują duże prądy robocze i duże prądy zwarciowe. Bezpieczniki tego typu są u nas nazywane bezpieczni­kami wielkiej mocy (lub bezpiecznikami mocy).

Bezpieczniki specjalne są to bezpieczniki o specjalnej budowie i ograniczonym przeznaczeniu, na przykład bezpieczniki trakcyj­ne, samochodowe itp. Do tej grupy bezpieczników można również zaliczyć bezpieczniki paskowe z półzamkniętą lub otwartą wkład­ką topikową, które dziś są już przyrządami przestarzałymi.

Możemy też wyróżnić bezpieczniki instalacyjne i stacyjne

W instalacjach domowych stosuje się powszechnie bezpieczniki topikowe tzw. instalacyjne.

Bezpieczniki instalacyjne składają się z gniazdka bezpieczni­kowego, wstawki stykowej, wkładki topikowej i główki.

Gniazda bezpiecznikowe wykonywane są na napięcie 500 V i prądy 25, 60, 100 i 200 A jako jedno-, dwu i trójbiegunowe.

Rodzaje bezpieczników instalacyjnych, znamionowe natężenie prądów odpowiednich wkładek topikowych i wstawek stykowych oraz stosowane oznaczania literowe poszczególnych elementów bezpiecznika są podane w odpowiedniej tablicy.

Bezpieczniki stacyjne (wielkiej mocy), w stosunku do bezpiecz­ników instalacyjnych, odznaczają się większą zdolnością wyłącza­nia prądów. Właściwości te oraz duże obciążalności znamionowe wkładek (do 90 A) pozwalają na stasowanie bezpieczników stacyj­nych w przemysłowych urządzeniach elektrycznych, jako zabezpie­czenie zwarciowe w urządzeniach rozdzielczych oraz jako zabezpie­czenie zwarciowe łączników roboczych, wszędzie tam, gdzie nie nadają się bezpieczniki instalacyjne.

Łączniki samoczynne

Warunki przemysłowe stawiają łącznikom coraz trudniejsze ^wymagania dotyczące roboczej lub zwarciowej zdolności łącze­nia, częstości łączeniowej oraz trwałości mechanicznej. Ponadto, w wielu przypadkach staje się niezbędne działanie samoczynne łączników, polegające na dokonaniu zmian w obwodach bez bez­pośredniej ingerencji personelu obsługującego, lecz na skutek zmian pewnych wielkości fizycznych: napięcia, natężenia prądu, ciśnienie lid. Jedynie bezpieczniki działają samoczynnie przy przetężaniach, lecz nie mogą one być zastosowane do wykonywania innych czynności.

Te zwiększone wymagania względem pomiarów spełniają łączniki samoczynne, wy­posażone w odpowiednie urządzenia do gaszenia łuku, mechanizm łączeniowy oraz urządzenia pomocnicze.